Znanja in veščine računovodje v javnem zavodu

Program upošteva potrebe po teoretičnih in praktičnih vsebinah ter upošteva ključne kompetence sodobnega računovodje, ki so dinamična kombinacija znanja, spretnosti in pravilnega odnosa. Program vključuje najprej obnovo in po potrebi nadgradnjo strokovnega znanja s področja računovodenja, s poudarkom na posebnostih, ki veljajo za javne zavode oz. določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Po področjih vključuje nato tudi praktične usmeritve in predstavitve dobrih primerov iz prakse ter konkretne rešitve. Dodaten poudarek je na spodbujanju spretnosti kot so soočanje s kompleksnostjo, kritično mišljenje, v reševanje problemov usmerjen odnos in obvladovanje sprememb. Zaposleni tako bistveno učinkoviteje, kakovostno in suvereno opravljajo svoje delo ter so hkrati bolj fleksibilni na trgu dela, se karierno in osebnostno razvijajo ter s tem razvijajo svoje kompetence.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v javnih zavodih v računovodskih, knjigovodskih in primerljivih službah.

 • Posebnosti finančno računovodskega poslovanja javnega zavoda ter sistem notranjih kontrol (splošno, dejavnosti, načrti, poročanje, sistem notranjih kontrol, nadziranje)
 • Pomen javnih zavodov
 • Finančni načrt (formalna in vsebinska ustreznost)·Pristojnosti in odgovornosti ustanovitelja in organov JZ
 • Obvezni akti JZ s področja računovodstva in finančnega poslovanja ·Javna služba in ostale dejavnosti ·Letno poročilo (poslovno in računovodsko poročilo, poudarek naračunovodskih informacijah)
 • Notranja revizija2
 • Posebnosti finančno računovodskega poslovanja javnega zavoda ter sistem notranjih kontrol (posamezne računovodske kategorije in poslovne knjige)
 • Načela pripoznavanja prihodkov in odhodkov (načelo obračunane realizacije in denarnega toka)
 • Transferni prihodki in namenska poraba proračunskih sredstev
 • Plače in stroški dela
 • Stroški materiala in storitev ter javno naročanje ·Investicijski izdatki
 • Upravljanje s premoženjem
 • Računovodske kontrole ob zaključku leta in zaključek poslovnih knjig
 • Rezultat poslovanja3.Ločeno spremljanje dejavnosti in stroškovno računovodstvo
 • dejavnosti javnega zavoda ·razmejitev dejavnosti med javno službo in tržne dejavnosti ·ločeno spremljanje dejavnosti (pomen za zunanje poročanje in notranje poročanje ter spremljanje namenske porabe sredstev)·razmejitev prihodkov
 • razmejitev odhodkov ·stroškovno računovodstvo (sistem stroškovnih mest, nosilcev, sistem razporejanja stroškov, razdelilniki stroškov)·ureditev področja v internih aktih in dokumentih zavoda (tudi praktični del z obravnavo ureditve v konkretnih zavodih)4.Posebnosti računovodskega obravnavanja sredstev prejetih v upravljanje in upravljanje s premoženjem ·Javni zavod kot upravljavec premoženja ustanovitelja
 • Sredstva v upravljanju iz računovodskega vidika
 • Register osnovnih sredstev ·Pridobivanje osnovnih sredstev ·Izločitev osnovnih sredstev iz uporabe
 • Razpolaganje s premoženjem
 • Kupnine od prodaje premoženja
 • Redni letni popis
 • Obračun in razporejanje amortizacije
 • Usklajevanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in usklajenost dolgoročnih virov in sredstev
 • Upravljanje premoženja v smislu Zakona sredstev o stvarnem premoženju
 • Obnovi in nadgradi teoretična strokovna znanja s poudarkom na posebnostih računovodstva in dela finančnega poslovanja javnega zavoda
 • Razumevanje pomena in načinov vzpostavitve stroškovnega računovodstva v javnem zavodu
 • Širši pogled na poslovanje javnega zavoda in pomen računovodske funkcije, ki ni le administracija ampak ključna podpora za vodenje
 • Krepitev in nadgradnja sistema notranjih kontrol v organizaciji ·Reševanje problemov in obvladovanje sprememb
 • Učinkovitejše upravljanje informacij in časa
 • Prepoznavanje priložnosti in uresničevanje zamisli v vrednost za zavod in posledično za uporabnike storitev javne službe zavoda

Kako se registriram?