Vzpostavitev vodij

Udeleženci programa bodo ohranili in utrdili obstoječ funkcionalen način delovanja, razvili nove načine delovanja, s katerimi bodo dvignili svojo učinkovitost, prepoznali svoje omejitve in jih nadgradili, spoznali bodo nova znanja, pristope in načine učinkovitega vodenja in delovanja v organizacijah.

V programu bomo nagovarjali tako procesni, še bolj pa odnosni del vodenja. Ključne vloge vodij so namreč povezati posameznike v skupino na tak način , da učinkovito prispevajo svoje kompetence v smeri doseganja ciljev organizacije.

Program je pripravljen tako, da bo zadovoljiv potrebe po teoretičnem  znanju vodenja  kot  tudi praktični  vadbi, ki  bo omogočila pridobivanje izkušenj. Znanje v kombinaciji z izkušnjami zagotavlja kompetentnost vodij, zato je omenjeni program trening kompetenc.

Podrobnosti usposabljanja

Program Vzpostavitev vodij je namenjen vsem vodjem in ključnim kadrom, ki so odgovorni  za strateški, taktični  in operativni nivo vodenja v podjetju.

Cilji programa za razvoj vodij in ključnih kadrov so:

 • razumeti in izvajati vloge vodje,
 • razmejiti vlogo vodje v organizacijskem okolju in osebe v socialnem okolju,
 • naučiti  se voditi ciljno naravnano in učinkovito osebno komunikacijo,
 • dvigniti kapaciteto učinkovitega komuniciranja in okrepiti potencial vplivanja na druge,
 • razviti aktivno poslušanje  in učinkovito prenašati informacije k sogovorniku,
 • učinkovito podajati in sprejemati povratne informacije,
 • razumeti medosebne odnose, vzpostavljati  in zapuščati odnose ter presegati nesporazume,
 • razumeti pomen organizacijskih vlog ključnih kadrov zdaj in v prihodnosti,

 

približati coaching kot pristop za razvoj in vodenje ljudi,

prepoznati aktivnosti, ki omejujejo učinkovitost in jih uspešno odpravljati.

 • Vzpostavitev skupine
 • Organizacijska dejstva
 • Delovanje posameznikov in skupine v organizaciji
 • Vloga odnosov pri vodenju
 • Komunikacija
 • Vloge in naloge vodij
 • Stili vodenja
 • Spretnosti za vplivanje v procesu vodenja
 • Organizacijski skript in psihološke igre
 • Pasivne aktivnosti in (ne)doseganje rezultatov
 • Delo na konkretnih primerih podjetja
 • Razvoj vodstvenih kompetenc vodij
 • Javni nastop posameznikov in predstavitev tem
 • Kandidati strukturirajo in razumejo vloge in naloge zaposlenih v podjetju
 • Udeleženci spoznavajo delovanje posameznika in delovanje skupine v organizaciji
 • Udeleženci spoznavajo vlogo in dinamiko odnosov v procesu vodenja.
 • Kandidat pozna pomen komunikacije, načela asertivnosti in metode za delo s povratnimi informacijami
 • Kandidat se seznani z različnimi vlogami  in nalogami vodij v organizaciji.
 • Loči različne  stile vodenja glede na razvitost skupine in kontekst.
 • Uporablja veščine coaching vodenja
 • Osvoji spretnosti za vplivanje v procesu vodenja
 • Pozna psihološke igre in strategije za preseganje pasivnih aktivnosti.
 • Pripravi strategije za prenos v prakso.
 • Razvija vodstvene kompetence.

Kako se registriram?