Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju – e-oblika

Program je namenjen udeležencem, ki pri svojem delu izvajajo zahtevnejše analize in obdelave različnih podatkov. To so predvsem zaposleni v računovodskih, analitičnih in službah za zagotavljanje kakovosti v podjetjih.

V programu se podrobno posvetimo pisanju formul za pripravo preglednih analiz ter zahtevnejšim funkcijam za izračune in obdelavo podatkov. Prikazane so možnosti oblikovanja podatkov v odvisnosti od njihove vrednosti. Podatke prikazujemo z uporabo zahtevnejših grafikonov. Za pripravo želenih analiz pa podrobno prikažemo uporabo vrtilih tabel. Program se je pripravil na željo računovodskega servisa Zaman d.o.o. in podjetja Komunala Novo mesto d.o.o, ki želijo svojim zaposlenim dvigniti kompetence iz uporabe elektronske preglednice pri njihovim delu.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, katerih delo je povezano z uporabo programa Excel na področjih:

– načrtovanja proizvodnje (proizvodnja)

– primerjave porabe materiala (skladiščenje)

– analize podatkov (administracija, računovodstvo)

Ciljne skupine :

– analitiki

– računovodje

– komercialisti

– finančniki

– vodje oddelkov

Vsebina:

 • Izdelava zahtevnejših preglednic in grafov za poročila.

Priprava letnega poročila za podjetje – aktivna povezava med urejevalnikom besedila in elektronsko preglednico (prikaz lastniškega deleža prikaz poslovanja, prikaz zaposlenih in izobrazbe, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, osnovna sredstva, zaloge, stroški blaga materiala in storitev, stroški dela

 • Sestavljanje računovodskega poročila
  • bilanca stanja
  • izkaz poslovnega izida
  • izkaz denarnih tokov
  • izkaz gibanja kapitala
 • Analiza dela prodajnih zastopnikov z uporabo vrtilne tabele (po regijah, po letih, po prodaji, po osebi)
  • ustvarjanje vrtilne tabele
  • spreminjanje vrtilne tabele (filtriranje, združevanje, dodatni izračuni …)
  • oblikovanje vrtilne tabele
 • Analiza letnih poročil z namenom napovedovanja poslovnega izida podjetja (analiza fiksnih in variabilnih stroškov)
  • Poslovni vzvod
  • Finančni vzvod
  • Celotni vzvod
  • Attmanov obrazec, Weinrichov model, Du pont
  • Subvencije
 • Planiranje in upravljanje z načrtovanimi podatki – Učinkovito planiranje procesov z namenom poslovne uspešnosti
  • Uporaba tehnoloških podatkov pri planiranju (delovni koledarji in karakteristike delovnih mest)
  • Obvladovanje zalog in nabave (pravočasna dobave, izračun kritične vrednosti zaloge)
  • Monitoring procesa (proizvodnje, projekta..)
  • Vodenje vzdrževanja
 • Analiza povpraševanja
  • Primerjava ponudb
  • Prikaz primerljivih ponudb
 • Napredne analize podatkov o Zamenjava podatkov z drugo obliko podatkov s pomočjo funkcije VLOOKUP
  • Iskanje podatkov z funkcijo VLOOKUP
  • Analiza »Kaj, če« -iskanje cilja
 • Izdelava pomožnih tabel za računovodstvo
  • Obračun amortizacije
  • Obračun potnih nalogov

S programom bodo udeleženci pridobili naslednje kompetence:

 • izvajanje operacij s podatki
 • uporaba naprednih funkcij
 • analiza podatkov z vrtilnimi tabelami
 • izdelava prilagojenih grafikonov
 • izpis podatkov

Kako se registriram?