Tehnika OVE in URE – Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije

Velik porast cen nafte, povečana skrb za energetsko varnost in učinki podnebnih sprememb vplivajo na vlade evropskih držav, da pripravijo ukrepe za zagotavljanje trajnostne in varne proizvodnje energije. Uporaba tehnologij obnovljivih virov energije nudi možnost vzpostavitve okolju prijazne energije, ki obenem zmanjšuje energetsko odvisnost od virov energije, ki onesnažujejo okolje.

Obnovljivi viri energije imajo pomembno vlogo v energetski strategiji Evropske unije. Evropska unija je 23. aprila 2009 objavila Direktivo o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov (Directive 2009/28/ES), v kateri je cilj doseči vsaj 20 % končne porabe energije iz obnovljivih virov energije do 2020. S tem usposabljanjem udeleženci pridobijo teoretična in praktična znanja o načinih učinkovite rabe energije ter o obnovljivih virih energije: fotonapetostnih sistemih, smiselnosti in načinih uporabe toplotne črpalke, o možnih izvedbah termosolarnega sistema za podporo ogrevanju in možnostih za ogrevanje z lesno biomaso.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

Zaposleni, ki se z določenim področjem ukvarjajo ali se bodo oz. ta znanja potrebujejo na svojih delovnih mestih in želijo povečati  energetsko učinkovitost v podjetju in/ali kratkoročno ali dolgoročno želijo uporabiti obnovljiv vir energije v podjetju.

 • Splošno o energiji, zaloge fosilnih goriv, jedrske energije in obnovljivih virov energije na zemlji
 • Osnovne fizikalne veličine – energija, moč – toplota (agregatna stanja, prevod, prestop, prehod toplote), električna energija in učinkovita raba energije (URE)
 • Ogrevanje (ogrevalna telesa, sistem ogrevanja, izbira obtočne črpalke, raztezne posode, varnostni ventil, energenti)
 • Delovanja fotonapetostnih in termosolarnih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso
 • Merjenje s toplotno (termo) kamero
 • Kombiniranje različnih obnovljivih virov energije
 • Osnovni pojmi električne energije
 • Fizikalne veličine – energija, moč – toplota (agregatna stanja, prevod, prestop, prehod toplote) in učinkovita raba energije (URE)
 • Ogrevanje (ogrevalna telesa, komponente ogrevalnega sistema)
 • Osnovne električne veličine (napetost, tok, upornost) in električne meritve le-teh
 • Moč in delo v elektrotehniki
 • Komponente fotonapetostne elektrarne
 • Sestavljanje različnih fotonapetostnih sistemov (FN)
 • Senčenje in drugi vplivi na izkoristek FN-sistema
 • Praktični primeri kakovostne in nekakovostne izvedbe inštalacije FN-sistema
 • Komponente fotonapetostne (fotovotaične) elektrarne
 • Delovanja različnih fotonapetostnih sistemov (FN)
 • Praktični primeri kakovostne in nekakovostne izvedbe inštalacije FN-sistema
 • Izvedba meritev na FN-sistemih in upoštevanje varnostnih zahtev FN-sistemov
 • Vzdrževanje fotonapetostnih (fotovotaičnih) sistemov
 • Osnove delovanja toplotnih črpalk (TČ)
 • Fizikalne osnove toplotnih črpalk (TČ)
 • Osnove načrtovanja sistema ogrevanja s toplotno črpalko
 • Delovanje sistemov TČ-voda/voda in TČ-zemlja/voda
 • Delovanje sistemov TČ-zrak/voda
 • Sestavni deli in delovanje toplotnih črpalk
 • Ogrevanje (ogrevalna telesa, sistem ogrevanja, izbira obtočne črpalke, raztezne posode, varnostni ventil, energenti)
 • Uporaba termosolarnega sistema
 • Uporaba sončnih kolektorjev
 • Uporaba hranilnikov toplote
 • Zgradba in delovanje solarnega tokokroga
 • Osnove načrtovanje termosolarnih sistemov za pripravo STV
 • Meritve, upravljanje, obratovanje in vzdrževanje termosolarnih sistemov
 • Biomasa, gorenje in kotli
 • Sistemi ogrevanja z lesno biomaso
 • Optimiranje nastavitev in parametrov v sistemih ogrevanja z lesno biomaso
 • Zna pretvarjati med različnimi enotami iz področja energetike.
 • Pozna lastnosti nizkoenergijskih, pasivnih in aktivnih stavb.
 • Razume osnove delovanja fotonapetostnih in termosolarnih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso.
 • Zna kombinirati različne obnovljive vire energije.
 • Zna izbrati pravi izbor obnovljivega vira energije, ki je za dani primer najustreznejši oz. optimalen.
 • Zna opraviti nakup sistema in naprave za OVE in za različne ponudnike le-teh.
 • Pozna osnovne pojme o električni energiji in merjenju električnih veličin.
 • Pozna osnovne pojme toplotne tehnike.
 • Razume delovanja toplotnih strojev in osnove delovanja motorja z notranjim izgorevanjem.
 • Zna uporabiti osnovne električne in druge pripadajoče merilne instrumente.
 • Zna izračunati moči in energije na posameznih delih energetskega sistema.
 • Zna ugotaviti učinkovitosti različnih razsmernikov.
 • Zna ugotoviti lastnosti različnih modulov in primernost uporabe le-teh.
 • Pozna ugotavljanje konceptov, ozadje in načina delovanja fotonapetostnih sistemov (otočni in omrežni).
 • Pozna praktično izvedbo omrežnih in otočnih fotonapetostnih (FN) sistemov.
 • Zna odpraviti osnovne napake na fotonapetostnih sistemih.
 • Zna vzdrževati fotonapetostne sisteme.
 • Pozna oceno delovanja bistvenih parametrov komponent, ki jo sestavlja sistem ogrevanja s toplotno črpalko in različne izvedbe le-teh.
 • Pozna glavne sestavne dele in opise delovanja toplotne črpalke.
 • Zan odločati­­ o optimalnem izboru obnovljivega vira energije,
 • Zan brati toplotne načrte in pojasniti diagrame pretoka.
 • Pozna osnovne simbole, ki se uporabljajo v termosolarnih sistemih.
 • Razume koncept, ozadje in način delovanja termosolarnih sistemov za podporo ogrevanju.
 • Zna ovrednotiti izplen termosolarnega sistema za različne orientacije sprejemnika sončnega sevanja.
 • Pozna vloge osnovnih elementov regulacije in vrste regulacije ogrevalnega sistema.
 • Pozna principa delovanja različnih merilnikov toplotne energije.
 • Zna preprečiti pojava legionele v sistemih za pripravo STV.
 • Zna izbrat ustrezen kotel in druge komponene sistema ogrevanja z lesno biomaso.
 • Razume delovanje sistema ogrevanja na lesno biomaso.
 • Zna odkrivati osnovne napake na sistemu ogrevanja na lesno biomaso.

Kako se registriram?