Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetij s področja živilstva in prehrane

Program je namenjen usposabljanju udeležencev, ki za potrebe na svojem delovnem mestu potrebujejo specifična znanja angleščine. S programom želimo udeležencem ter podjetjem zagotoviti pridobitev različnih spretnosti in strokovnih kompetenc, s katerimi bodo na (globalnem) trgu učinkovitejši, konkurenčnejši in bolj prilagodljivi. Program bo sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, vsebine programa pa so usmerjene v učinkovito komunikacijo v tujem jeziku s tujimi partnerji, pripravami različnih poročil v tujem jeziku, pripravo dokumentacije za različne razpise.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v upravah podjetij, v srednjem managementu ali samostojni podjetniki s področja živilstva, prehrane in/ali trgovine z živilskim blagom, ki potrebujejo ali želijo dodatna znanja zaradi potreb na delovnem mestu oz. želijo pridobiti kompetence na področju angleškega jezika z namenom izboljšanja učinkovitosti in kakovosti lastnega dela.

A. Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetja (poslovna angleščina)

 • živilska zakonodaja in zagotavljanje kakovosti (specifično izrazoslovje)
 • priprava poslovnih poročil (specifična terminologija)
 • priprava strokovnih poročil za vodstvo
 • priprava dokumentacije za različne razpise s področja živilstva in živilske tehnologije
 • priprava pogodb za notranje in zunanje sodelavce: etična presoja in odločanje
 • priprava dokumentacije za projekte, inovacije in inovativnost v živilstvu in prehrani
 • izpolnjevanje obrazcev o prejemu in izdaji blaga
 • razumevanje in priprava specifikacij izdelkov
 • izdajanje in prejemanje računov, plačila, zavarovanja
 • poklici v živilstvu (poimenovanje poklicev in opis del, vodilna in vodstvena delovna mesta): razvijanje organizacijskih sposobnosti
 • poslovni bonton in medkulturne razlike za poslovne partnerje iz različnih držav, ki so za jezik sporazumevanja izbrali angleščino kot lingua franca
 • navade in običaji v poslovnem svetu, priprava na poslovne obiske in sprejem delegacij iz drugih držav
 • premagovanje stresa na delovnem mestu, komunikacija kot orodje za reševanje izzivov, team building

 

B. Komunikacijske veščine, medkulturne razlike, poslovni bonton

 • mreženje z namenom pridobivanja novih poslovnih partnerjev in sodelavcev iz tujine: digitalna pismenost in miselnost, samoiniciativnost
 • pogajalske spretnosti in veščine, strategije in tehnike pogajanja: sposobnost osredotočenja na stranke in poslovne partnerje
 • organizacija in tehnike vodenja, razvoj kadrov z namenom optimizacije poslovanja: sodelovalno reševanje problemov
 • ustrezno sporazumevanje na delovnem mestu in s sodelavci iz tujine (vertikalna in horizontalna hierarhija), sporazumevanje s strankami in s poslovnimi partnerji, upoštevajoč medkulturne razlike: kulturna zavest in izražanje
 • Zna ustrezno izpolniti dokumentacijo in obrazce.
 • Zna presoditi ustreznost specifikacije in ugotovi primernost izdelka.
 • Ve, kje na spletu poiskati dokumentacijo za razpise, primerne podjetju.
 • Pozna osnove živilske zakonodaje angleško govorečih držav.
 • Zna ustrezno in uspešno komunicirati v različnih vsakodnevnih strokovnih in medkulturnih situacijah.
 • Zna se pogajati, upoštevajoč medkulturne razlike, in pozna pogajalske strategije.
 • Zna ustrezno komunicirati s sodelavci in s poslovnimi partnerji iz tujine.

Kako se registriram?