Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetij (poslovna nemščina) s področja veterine

Namen programa je usposabljanje udeležencev, ki na svojem delovnem mestu potrebujejo specifična znanja nemškega jezika. S programom želimo podjetjem in udeležencem omogočiti razvoj raznolikih specifičnih spretnosti in strokovnih kompetenc, ki jim bodo koristile na (globalnih) trgih, tako da bodo uspešnejši, da bodo dosegali boljše rezultate in da bodo učinkovitejši. Program zajema teoretični in praktični del, vsebine in teme programa pa so ciljno usmerjene v učinkovito komunikacijo v specifičnih situacijah v nemškem jeziku in v specifično izrazoslovje, ki bo lahko uspešno implementirano v pripravo poročil, poslovnih načrtov in druge strokovne dokumentacije.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v upravah podjetij, v srednjem managementu ali samostojni podjetniki s področja veterine, ki potrebujejo ali želijo dodatne kompetence zaradi potreb na delovnem mestu oz. želijo pridobiti dodatna specifična znanja in spretnosti na področju nemškega jezika, da bi bili pri svojem delu še konkurenčnejši in učinkovitejši.

Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetja (poslovna nemščina)

– zakonodaja in zagotavljanje kakovosti na področju veterine (specifično izrazoslovje)

– priprava dokumentacije za projekte, inovacije in inovativnost na področju veterine

– priprava strokovnih poročil za vodstvo

– priprava dokumentacije za različne razpise s področja veterine

– priprava dokumentacije za uvoz in izvoz

– priprava dokumentacije o varni hrani

– priprava pogodb za notranje in zunanje sodelavce: etična presoja in odločanje

– izpolnjevanje obrazcev o prejemu in izdaji blaga

– razumevanje in priprava specifikacij izdelkov

– izdajanje in prejemanje računov, plačila, zavarovanja

– poslovni bonton in medkulturne razlike za poslovne partnerje iz različnih držav

– navade in običaji v poslovnem svetu, priprava na poslovne obiske in sprejem delegacij iz drugih držav

– premagovanje stresa na delovnem mestu, komunikacija kot orodje za reševanje izzivov, team building

 

Komunikacijske veščine, medkulturne razlike, poslovni bonton

– ustrezno sporazumevanje na delovnem mestu in s sodelavci iz tujine (vertikalna in horizontalna hierarhija), sporazumevanje s strankami in s poslovnimi partnerji, upoštevajoč medkulturne razlike: kulturna zavest in izražanje

– pogajalske spretnosti in veščine, strategije in tehnike pogajanja: sposobnost osredotočenja na stranke, poslovne partnerje pa tudi sodelavce

– mreženje za pridobivanje novih poslovnih partnerjev in sodelavcev iz tujine: digitalna pismenost in miselnost, samoiniciativnost

– organizacija in tehnike vodenja, razvoj kadrov z namenom optimizacije poslovanja: sodelovalno reševanje problemov

  • Pozna osnove veterinarske zakonodaje nemško govorečih držav.
  • Zna ustrezno izpolniti dokumentacijo in obrazce.
  • Zna primerno interpretirati podatke v dokumentaciji in obrazcih.
  • Zna presoditi ustreznost specifikacije in ugotovi primernost izdelka.
  • Ve, kje na spletu poiskati dokumentacijo za razpise, primerne podjetju.
  • Zna ustrezno in uspešno komunicirati v različnih vsakodnevnih strokovnih in medkulturnih situacijah.
  • Zna primerno komunicirati s sodelavci in s tujimi poslovnimi partnerji.
  • Zna se pogajati, upoštevajoč medkulturne razlike, in pozna pogajalske strategije.

Kako se registriram?