Strokovna angleščina kot tuji/drugi jezik v zdravstveni negi in oskrbi – e-oblika

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno slovenščino v povezavi s področjem zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugimi oblikami pomoči. Spoznajo besedišče, ki je vezano na različne poklice v socialno-varstvenih, zdravstvenih zavodih ter drugje. Slušatelji usvojijo besedišče na temo različnih oblik komunikacije, sporazumevanja, ravnanj, sodelovanj z različnimi deležniki v procesu zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugih oblik pomoči; usvojijo besedišče v zvezi s poročanjem, urejanjem, vodenjem evidenc, dokumentacije itd., vadijo rabo besedišča v konkretnem govornem ali pisnem položaju – glede na vsebine programa.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje socialno-varstvenih zavodov, domov za starejše in zdravstvenih zavodov ter drugi, ki so zaposleni na področju nudenja različnih oblik pomoči.

Strokovna slovenščina je vezana na naslednje teme v zdravstveni negi in oskrbi:

  • Bolnišnica, oddelki, osebje, prostori, hišni red.
  • Poročanje, vodenje evidenc, dokumentacije itd.
  • Pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih pacientov/uporabnikov.
  • Opazovanje, spremljanje zdravstvenega stanja, počutja pacientov/uporabnikov.
  • Nega in oskrba pacienta/uporabnika, nudenje različnih oblik pomoči.
  • Usmerjanje k samostojnemu izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti pacienta/uporabnika.
  • Človeško telo, deli telesa, organi in njihove funkcije.
  • Bolezni, znaki bolezni, zdravljenje, preiskave, operacije, rehabilitacija, odpust itd.
  • Spodbujanje zdravega načina življenja pacienta/uporabnika.
  • Sodelovanje, komuniciranje, sporazumevanje z drugimi (sodelavci, zdravstveni tim, strokovne službe, svojci itd.).

Zna pravilno uporabljati besedišče ter fraze, vezane na temo zdravstvene nege, oskrbe, drugih oblik pomoči in tako lahko komunicira, se sporazumeva (pisno/ustno) s pacienti/uporabniki v slovenskem jeziku – glede na vsebine v programu.

Kako se registriram?