Soočenja z izzivi storitev na področju vzdrževanja poslovnih prostorov in namestitvenih kapacitet

Izbruh nalezljive bolezni, kot je na primer Covid-19, terja od vzdrževalcev higiene prostorov javnih zavodov in podjetij hitro prilagajanje in dosledno upoštevanje navodil in priporočil. V programu usposabljanja bodo izvajalci tovrstnih storitev pridobili nova, specialna znanja in strokovne kompetence s področja čiščenja in razkuževanja prostorov ter nadgradili komunikacijske spretnosti, sposobnost timskega dela, okrepili samoiniciativnost, agilnost in prispevali k lastnemu profesionalnemu in osebnostnemu razvoju. Tako se bodo lahko učinkovito prilagodili novim potrebam in standardom ter posledično svoje delo bolje opravljali v korist vseh. Hkrati pa je program prispevek k ozaveščanju glede novega, spremenjenega načina življenja.

Podrobnosti usposabljanja

 • zaposleni vzdrževalci higiene prostorov oz. hotelske gospodinje, sobarice, čistilke, hišniki ipd.
 • zaposlene osebe, ki bi želele pridobiti strokovne kompetence za tovrstno delo.
 • Higienski ukrepi z namenom preprečevanja in obvladovanja izbruha nalezljive bolezni pri vzdrževanju poslovnih prostorov, nastanitvenih kapacitet ipd.
 • Pomen higienskih priporočil v primeru izbruha nalezljivih bolezni pri vzdrževanju poslovnih prostorov, nastanitvenih kapacitet ipd.
 • Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki (namenjenimi za čiščenje prostorov) in z rabljeno osebno varovalno opremo.
 • Vpliv na življenjske navade posameznih ciljnih skupin v smislu varovanja zdravja in vzdrževanja varnega delovnega okolja.
 • Uspešno in učinkovito timsko delo.
 • Spodbujanje samoiniciativnosti, agilnosti in krepitev komunikacijskih spretnosti.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela.
 • skrbi za varno delo s čistilnimi, dezinfekcijskimi in drugimi sredstvi ter za varno delovno okolje
 • spozna higienska priporočila in ukrepe ob izbruhu nalezljive bolezni (kot je Covid-19) in za njeno obvladovanje
 • pozna in uporablja čistilna, dezinfekcijska sredstva ter načine dezinfekcije prostorov
 • varno in pravilno poskrbi za nevarne odpadke ter rabljeno varovalno opremo
 • s svojim odgovornim ravnanjem pri vzdrževanju prostorov vpliva na življenjske navade različnih ciljnih skupin

Kako se registriram?