Slovenščina za priseljence oz. tujce s poudarkom na neposrednih okoliščinah dela s strankami v gostinstvu in turizmu

Program predvideva postopno usvajanje jezikovnega znanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Udeleženci programa pridobijo kompetence z razvijanjem vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje), ob tem pa spoznavajo funkcijo jezikovnih in sporazumevalnih vzorcev ter njihovo rabo pri sporazumevanju v slovenskem jeziku in jih krepijo z usvajanjem tistih vsebin, ki so primarno namenjene odraslim, ki se želijo začeti učiti slovenski jezik, osvežiti svoje začetno znanje za vsakdanjo rabo in/ali nadgraditi znanje o rabi slovenskega jezika na svojem poklicnem področju s poudarkom na konkretnih poklicnih okoliščinah dela s strankami v gostinstvu in turizmu.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki začasno živijo in delajo v Sloveniji in se začenjajo učiti slovenski jezik ali pa želijo nadgraditi znanje slovenskega jezika ter okrepiti znanje o rabi jezika in s tem izboljšati svojo učinkovitost predvsem pri neposrednem delu s sodelavci in strankami. Poudarek je na utrjevanju govornega in pisnega sloga v slovenskem jeziku, odpravljanju pomanjkljivosti v izreki (neposredni sporazumevalni govorni položaj) ter usposobljenosti za konstruktivno vključenost v jezikovno-poklicno okolje in okoliščine gostinsko-turističnih dejavnosti /glede na opis dela in nalog zaposlenega/.

Izobraževalni program izhaja iz programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki pomeni prenovo in nadgradnjo javno veljavnega programa za odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil s posebno odredbo ministra za šolstvo in šport sprejet decembra 2000 (Ur. l. RS 113/2000), in iz prenovljenega dokumenta Preživetvena raven za slovenščino (2016), ki je namenjen opismenjevanju v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, ter priporočanih učbenikov in gradiv Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sklopi

 1. Uvodna enota – slovenska abeceda in številke, izgovorjava slovenskih glasov in zapis, temeljni priročniki slovenskega jezika /spol, sklon, število, vikanje, tikanje, glagol biti/
 2. Osebna identiteta in bivanje /samostalnik in ujemanje s pridevnikom, glagol – ednina, dvojina, množina, besedni red/
 3. Osebna razmerja, izobraževanje, delo in poklic /samostalnik v sklonskih oblikah, glagolski časi/
 4. Prosti čas, promet, storitve /velelnik, vprašalni stavki, osebni zaimki, izražanje vzroka in posledice/
 5. Zdravje, telesna nega in varnost pri delu /besedne zveze, naslonska oblika, poročani govor/
 6. Hrana in pijača, gostinstvo /razširitev besedišča, stopnje pridevnika, prislov, veznik, členek, medmet, enostavčne in večstavčne povedi/
 7. Družba, politika, gospodarstvo, turizem /besedne družine, osnove pravopisa/
 8. Situacijska konverzacija /razširitev besedišča in utrjevanje znanja iz oblikoslovja, skladnje, besedoslovja, pravopisa in stilistike/
 • poklicno okolje (prostor in delovna sredstva)
 • storitve
 • odnos s strankami in sodelavci
 • poklicni predpisi in pravila

Vsak sklop vsebuje vaje, ki razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Vaje so namenjene posameznemu udeležencu ali se izvajajo v paru oz. skupini.

Udeleženec:

 • zna se izražati v slovenskem jeziku z nekaterimi opisnimi strategijami o večini tem, ključnih za vsakdanje in poklicne situacije;
 • pozna konvencije vljudnega sporazumevanja in jih ustrezno uporablja;
 • zna zbrati specifične informacije iz več različnih virov in jih povzeti;
 • zna interpretirati besedilo tako, da izrazi svoje mnenje o vsebini;
 • govori razumljivo;
 • razmeroma pravilno uporablja nabor pogostih izrazov in vzorcev pri pisni komunikaciji;
 • tvori preprosta povezana besedila, ki so zapisana in zgrajena dovolj pravilno, da so razumljiva za bralca.

Kako se registriram?