S cvetjem od pomladi do božiča

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na biotehniškem področju floristike in sicer tako, da bodo poglobili in razširili strokovna znanja, generična znanja in spretnosti ter poklicne zmožnosti. Pridobili bodo specifične kompetence ter razvijali znanja o načrtovanju in oblikovanju v floristiki, kompoziciji cvetličnih vezav, zlasti poznavanje zakonitosti in načel izdelave florističnih dekoracij in izvajanje storitev na tem področju. Spoznali bodo, kako je potekal razvoj stroke skozi zgodovino, njeno tradicijo in najnovejše trende, tehnike dela, materiale, izvajanje storitev na tem področju, promocijske kanale, kako gradijo svojo kariero. Razvijali bodo informacijsko pismenost.

Vsebina programa se bo prilagajala predznanju in potrebam udeležencev in stalnim potrebam udeležencev po posodabljanju ter razvoju znanja in spretnosti, novostim, zaradi spreminjajočih se gospodarskih in socialnih razmer.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju oblikovnaja in urejanja prostora z rastlinami v skladu z ReNPIO 2013-2020.

Ciljne skupine so :

 • zaposleni, ki delujejo v storitveni dejavnosti cvetličarstva in vrtnarstva,
 • zaposlene osebe brez poklicne kvalifikacije oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestruktuiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Značilnosti floristike.
 • Načela oblikovanja .
 • Materiali, pripomočki, orodja in tehnike dela.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in florističnih izdelkov od pomladi do božiča.
 • Kalkulacije izdelkov.
 • Varovanje zdravja in okolja.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami.

Udeleženec:

 • Načrtuje, organizira, pripravi in izbere ustrezne materiale za izbrane izdelke.
 • Pripravi in uporabi materiale, pripomočke, orodja, tehnike dela za izvedbo florističnih izdelkov.
 • Pozna načela oblikovanja in kompozicije v floristiki.
 • Izvede celoten potek dela od pogovora s stranko, ideje za izdelek, izbire materialov in tehnik dela do izdelave.
 • Upošteva predpise varnosti, požarne varnosti in zdravja pri delu.
 • Izvede kalkulacijo porabe materialov, dela energije.
 • Zna zagotoviti kakovost.
 • Zna komunicirati s strankami, naročniki in s sodelavci,
 • Zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj.

Kako se registriram?