POMOČ PRI OSKRBI STAROSTNIKA

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju pomoči in oskrbe starostnika. Utrdili in/ali pridobili bodo osnovna znanja s področja urejenosti zdravstvenega delavca in priprave na delo, ključne elemente preprečevanja okužb v zdravstvu, osnove strokovne komunikacije s pacientom, svojci in zdravstvenim timom, osnove etike v procesu zdravljenja, obravnave pacienta v gerontologiji, temeljna znanja iz prve pomoči v teoriji in praksi, osnove negovanja pacienta v praksi, ter osnove anatomije in matematike in fizike v stroki.

Podrobnosti usposabljanja

●     zaposleni, ki delajo v storitveni dejavnosti oskrbe starostnikov
●     zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe

 • Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti oskrba starostnikov.
 • Zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter izboljšanja učinkovitosti, varnost  ter kakovosti njihovega dela.
 • Povečati komunikacijske veščine in etične spretnosti, ki so nujno potrebne za opravljanje njihovega poklica.

●      Urejenost na delovnem mestu.
●      Higiena rok.
●      Osebna varovalna oprema.
●      Čiščenje in razkuževanje pacientove okolice.
●      Čiščenje pripomočkov.
●      Ravnanje z odpadki v zdravstvu.
●      Preprečevanje okužb v zdravstvu.
●      Varnost in zdravje pri delu.
●      Komunikacija s pacientom, sodelavci in s svojci.
●      Etična drža.
●      Poklicna tajnost.
●      Kodeks etike.
●      Praktični prikazi in urjenje postopkov za pomoč pri oskrbi starostnika ( osebna higiena starostnika, hranjenje, urejanje postelj, pomoč pri gibanju, transport, …).
●      Sodelovanje v skupini.
●      Učinkovita komunikacija s starostnikom.
●      Učinkovita komunikacija s pacientom s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gibalno  ovirani).
●      Učinkovita komunikacija v timu ter s svojci.
●      Ukrepi prve pomoči pri mehaničnih poškodbah, ranah, krvavitvah, šokovno ogroženih, prenehanju dihanja, zapori dihalne poti, zastoju srca, termičnih poškodbah, poškodbah z električnim tokom, tujkih, poškodbah s kemikalijami, akutnih zastrupitvah, nezavesti in poslabšanju zdravstvena stanja pri različnih obolenjih.
●      Poznavanje osnovnih fizikalnih količin in merskih enot.
●      Poznavanje pojmov, kot so: temperatura, toplota, vlažnost prostorov, vpliv sile na preležanine.
●      Poznavanje osnovnih psihofizičnih lastnosti starostnika in oseb s posebnimi potrebami in poznavanje osnovnih značilnosti in potreb po oskrbi pri najpogostejših starostnih obolenjih.

 • Pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke.
 • Pozna možnost infekcije in postopke za preprečevanje prenosa okužb.
 • Pozna varnost pri delu kot svojo pravico in dolžnost.
 • Obvlada osebno higieno ter urejenost in higieno prostora.
 • Zna pripraviti pripomočke za delo.
 • Pozna in pravilno  uporablja dezinfekcijska sredstva.
 • Pomaga pri oskrbi in osebni negi stanovalca.
 • Prinaša in servira hrano in napitke v sobo ter pomaga pri hranjenju.
 • Higiensko vzdržuje in razkužuje posteljne enote, čisti prostore in opremo.
 • Poroča o spremembah pri osnovnih življenjskih aktivnostih stanovalcev.
 • Dokumentira opravljeno delo.
 • Zna nuditi pomoč in spodbujati stanovalca pri oskrbi in negi.
 • Zna samostojno servirati hrano, samostojno čistiti in upoštevati pravila higiene živil.
 • Zna nuditi pomoč stanovalcu pri hranjenju z normalnim požiralnim refleksom.
 • Pozna osnove anatomije in fiziologije telesa.
 • Pozna zaščitna sredstva, pomen njihove uporabe in jih zna uporabljati.
 • Pozna možnost infekcije in postopke za preprečevanje okužb.
 • Zna vzdrževati posteljno enoto in stanovalčevo okolje.
 • Zna čistiti in razkuževati prostore in opremo stanovalca glede na vrsto in način čiščenja.
 • Pozna transportne poti čistega in umazanega perila.
 • Varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev.
 • Opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 • Preprečuje prenašanje infekcij.
 • Zna uporabljati  zaščitna sredstva in ukrepe za preprečevanje širjenja infekcij.
 • Varuje lastno zdravje, zdravje stanovalcev ali uporabnikov.
 • Opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 • Zna ravnati z nevarnimi snovmi in s tem preprečuje nezgode.
 • Pozna vzroke za nastanek požara in pozna ukrepe za varnost stanovalcev.
 • pri komunikaciji s starostnikom, sodelavci v zdravstvenem timu in svojci je učinkovit in strokoven.
 • V primeru poškodb, ali poslabšanju zdravstvenega stanja prepozna znake in zaplete poškodbe ali bolezni.
 • Zna pravilno ukrepati v okviru prve pomoči.
 • Zna izmeriti utrip.
 • Ugotovi, če ima pacient povišano telesno temperaturo.
 • Ve, kako ravnati s pacientom, ki ima preležanine.
 • Ugotovi, kdaj je v prostoru povečana ali zmanjšana vlažnost in ustrezno ukrepa.
 • Pozna starostne spremembe.
 • Zna opredeliti glavne posebnosti obolenja stanovalca in glede na obolenje prilagoditi oskrbo posameznega stanovalca.

Kako se registriram?