Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju

Program je plod izkušenj izvajanja usposabljanja za vzgojitelje/-ice predšolskih otrok in evalvacijskih izsledkov z usposabljanj v 2018–2019. S svežimi vsebinami poglabljamo že usvojena znanja, spretnosti in veščine zaposlenih v vrtcih. Program izvajajo kompetentni predavatelji.

Zastavili smo si cilj, da z izvajanjem vsebin iz programa okrepimo udeleženčevo poklicno kompetentnost, osebni razvoj in intenzivnejše delovanje v sodobni družbi.

Vsebinski poudarek usposabljanja je na poglobitvi veščin uporabe IKT pri komunikaciji s starši, sodelavci in drugimi deležniki; na sodobnih bralnih strategijah v predšolskem obdobju; pripovedovanju zgodb, gledališkem ustvarjanju s predšolskimi otroki; na tem, kaj lahko storimo za duševno zdravje že na predšolski stopnji; poteku in posledicah prijazne vzgoje; prepoznavanju izkušenj za krepitev dobrih odnosov.

Udeleženci bodo cilje usposabljanja dosegli na interaktivnih predavanjih v živo in prek videokonferenc, s samostojnim raziskovanjem, z implementacijo zasnovanih aktivnosti pri delu z otroki v vrtcu, domačimi pripravami, aktivnostmi z otroki, analizami in refleksijami, kar bodo dokazovali z oddajo svojih izdelkov v spletno učilnico.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni strokovni delavci v vrtcih in drugih vzgojno-varstvenih ustanovah, vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic predšolskih otrok. Kandidati imajo v času vključitve v usposabljanje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v vzgojno-varstveni ustanovi.

TEMA: JEZIK IN PRAVLJICE

  1. podtema: Uradni dopis in sodobne komunikacijske poti
  2. podtema: Naj otrok raste s knjigo – bralne strategije v predšolskem obdobju
  3. podtema: Pripovedovanje zgodb
  4. podtema: Kako uprizoriti pravljico?

TEMA: VZGOJA, MEDOSEBNI ODNOSI IN DUŠEVNO ZDRAVJE

  1. podtema: Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji – kaj lahko storimo že na predšolski stopnji?
  2. podtema: Otroku prijazna vzgoja – potek in posledice
  3. podtema: Uspešna komunikacija z otroki
  4. podtema: Medčloveški odnosi – delovanje in temeljni mehanizmi

TEMA: KARIERNA ORIENTACIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Udeleženec:

– okrepi pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti pisanja neumetnostnih besedil. Prepoznava oblike in značilnosti uradnega dopisa ter uporabo komunikacijskih poti, primernih za dopis.

– poznava orodja za pripravo lastne bralne strategije, ozavešča prebrano, spodbuja raznolike in poglobljene tehnike dela z besedilom, spodbuja bralno pismenost.

– prepoznava pripovedovanje zgodb kot pedagoško orodje, raziskuje pomen in dodano vrednost pripovedovanja zgodb za predšolske otroke, usvoji znanje in veščine pripovedovanja zgodb za uporabo pri opravljanju svojega poklica, spoznava ključne elemente dobre zgodbe, krepi in razvija svoje profesionalne veščine.

– prepozna bistvena vprašanja, ki služijo kot smernice pri uprizarjanju pravljice.

– prepozna nekaj postopkov, kako razjasniti in ubesediti »zakaj« neke pravljice oz. uprizoritve.

– zna po opravljenem izobraževanju v grobem strukturirati svoj ustvarjalni proces uprizarjanja pravljice (s čim začnem in kako nadaljujem).

– je seznanjen s fleksibilno uporabo znanj v praksi, prepoznava ustvarjalno učenje, zna uporabljati učinkovite načine za spodbujanje pozitivnega duševnega zdravja, zna učinkovito komunicirati z otroki.

– prepoznava t. i. otroku prijazno vzgojo, prepoznava napake in posledice nepravilne vzgoje, se seznani s pravilnimi prijemi motiviranja in discipliniranja predšolskih otrok.

– prepoznava uspešno komunikacijo z otroki ter pomen verbalne in neverbalne komunikacije.

– zna učinkovito poslušati otroka in uporabiti pozitivna sporočila.

– ozavesti učinkovito komunikacijo z otroki in zaposlenimi, ozavesti in prepoznava lastno delovanje, zna prepoznati težave v odnosih.

– je usposobljen za vodenje aktivnosti, ki spodbujajo karierno orientacijo v predšolskem obdobju.

– razume pomen zgodnje karierne orientacije, prepozna možnosti integracije aktivnosti zgodnje karierne orientacije v druge aktivnosti v vrtcu.

Kako se registriram?