Elektronska preglednica v tehnologiji in vodenju kakovosti v podjetju

Program je zasnovan na uporabi elektronske preglednice za uporabo pri pripravi in analizi tehnoloških postopkov v proizvodnjam podjetju. Poudarek je na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehnologiji ter podpornih službah. Velik poudarek je pri uporabi elektronske preglednice za spremljanje kakovosti predvsem obdelavi in prikazovanju podatkov, ki jih imamo pri spremljanju kakovosti. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki so jih pripravili v podjetjih. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zaključni nalogi s strani izvajalca programa.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v tehnoloških podjetjih na področju tehnologije in kakovosti.

Ureditev podatkov za analizo kakovosti proizvodnje

 • Priprava tabele, pravilni vnos podatkov v tabelo, ureditev Vnašanje podatkov o kontroli izmer in lastnosti izdelkov.
 • Obdelava podatkov izmerjenih kosov v tabeli – izračun povprečne vrednosti, modusa in mediane. Iskanje maksimalne vrednosti, minimalne vrednosti in odstopanja od želene vrednosti.
 • Obdelava podatkov kakovosti izdelkov v tabeli. Izračun dobrih in slabih kosov, odstotni prikaz, dnevni prikaz kvalitete v diagramu.

Analiza napak po metodi FDA– kvalitetna analiza in kvantitetna analiza

 • Izračun »Stopnje izpada l« (število izpadov v časovni enoti).
 • Izračun »Verjetnosti izpada F(t)«(Verjetnost, da bo opazovana enota do določenega trenutka izpadla).
 • Izračun »Verjetnosti nastopa minimalnega koraka Q(t)«(Verjetnost, da bodo vse sestavine minimalnega koraka izpadle v določenem časovnem obdobju).

Prikaz napak v proizvodnji – diagrami (metoda Taguchi)

 • Na osnovi vnesenih podatkov izmer prikazati napak v različnih diagramih.
 • Prikaz od želeje vrednosti.
 • Prikaz trenda in druge grafične analize.

Metoda SPS (Statistical proces Control).

 • Izdelava tabele za kontrolno karto.
 • Izračun in prikaz zmogljivosti procesa (6σ).
 • Izračun sposobnosti procesa (Cp) in sposobnosti stroja (Cm).

Orodja kakovosti

 • Izdelava Pareto digrama (Pareto Chart).
 • Izdelava vzorčno posledičnega grafikona (Cause&Effect Diagram).
 • Grafični prikaz kontrolne karte, Izdelava sheme poteka procesa (Flowchart).
 • Prikaz analize vplivov (Force Field Analysis).
 • Izdelava evidenčnega lista (Check Sheet).
 • Diagram raztrosa (Scatter Diagram).
 • Diagram afinitete (Affinity Diagram).
 • Drevesni diagram (Tree Diagram).
 • Matrika prednosti (Prioritizatiom Matrice).
 • Tehnika vrednotenja (NGT – Normal Group Technique).
 • Mrežni plan dejavnosti (Cactivity Network Diagram).
 • Gantogram (Gantt Chart).
 • Grafikon gibanja.
 • Matrični diagram.
 • Radarska slika (Radar Chart).

 

Kazalniki procesa

 • Zadovoljstvo zaposlenih.
 • PPM pri kupcih.
 • Točnost dobav.
 • % realizacije programov presoj sistema vodenja in presoj sistemov.
 • % rešenih korektivnih ukrepov.
 • % uvedenih preventivnih ukrepov.
 • Kupčeva ocena procesa pridobivanja kupcev.
 • Kupčeva ocena procesa proizvajanja avtomobilskih komponent.
 • priprava delovnega okolja in uporaba aplikacije za analizo kakovosti proizvodnje,
 • vnos podatkov, urejanje in oblikovanje enostavnih in zahtevnejših preglednic, ki jih imamo za prikaz podatkov kakovosti proizvodnje,
 • priprava za tisk in tiskanje enostavnih in obsežnejših preglednic, grafični prikazi podatkov kakovosti proizvodnje,
 • znanje statistične obdelave podatkov z aplikacijo za prikaz kakovosti proizvodnje.
 • uporaba enostavnih in zahtevnejših formul in funkcij za prikaz kakovosti proizvodnje po metodah za merjenje kakovosti,
 • izdelava, urejanje in oblikovanje enostavnih in zahtevnejših grafikonov s katerimi prikazujemo kakovost v proizvodnji,
 • uporaba aplikacije za orodja kakovosti s katerimi spremljamo in analiziramo proizvodnjo,
 • uporaba aplikacije za orodje kakovosti za izračun in prikaz kazalnikov procesa.

Kako se registriram?