Delo z robotom Motoman

Cilj programa je pridobiti znanje za delo z robotskim manipulatorjem Motoman. Udeleženci spoznajo osnove robotike. Udeleženci so sposobni samostojno voditi robota po prostoru in izdelati programe za enostavne robotske operacije. Za pripravljene naloge znajo napisati primerne programe in podprograme ter izbrati ustrezne vmesne operacije. Pripravijo robota za varno delo. Na realnem primeru znajo uporabiti robota in izdelati ustrezen program.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • srednje ali poklicno izobraženi, ki si želijo pridobiti dodatno usposobljenost za osnovno programiranje robotov,
 • odrasle osebe, ki imajo že pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo drugih smeri strojništva ali elektrotehnike vendar imajo premalo specifičnega znanja, da bi lahko opravljali dela z robotom,
 • zaposleni v podjetjih in iskalci nove zaposlitve, ki želijo prestopiti iz drugih poklicnih področij in najti svojo karierno priložnost v delovno intenzivni proizvodni industriji

Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega usposabljanja in vsebuje 4 glavne vsebinske sklope:

 • osnove robotike,
 • robot Motoman,
 • osnove programiranja robotov,
 • praktični primeri.

Program je zasnovan tako bo udeleženec spoznal teoretične in praktične osnove dela z robotsko roko. Pri teoretičnem delu bodo predstavljena zgodovina in razvoj ter teoretična ozadja robotike. Prikazani in predstavljeni bodo primeri implementacije robotike v industriji. Pri parataktičnem delu bo seminar baziral na robotski roki Motoman, kjer bo udeleženec pri praktičnem delu spoznaval delo in uporabo robota. Na učnih situacijah bo udeleženec nagrajeval znanje glede na težavnost zastavljen naloge.

 • Zna pripraviti, izvesti in organizirati lastno delo za potrebe dela z robotom.
 • Izvede poskusne gibe robota in spreminja parametre.
 • Samostojno napiše ali izbere iz arhivskega nabora enostavnejše programe jih preizkuša na robotu.
 • Zna izvesti manjše popravke programa.
 • S pomočjo konzole zna generirati osnovne programe in podprograme in jih po potrebi zna korigirati.
 • Zna preveriti optimalnost gibov robota.
 • Zna pripraviti, izvesti in organizirati lastno delo v robotski celici.
 • Zna pripraviti osnovna orodja in pripomočke za obdelovance.
 • Zna pravilno izbrati koordinatne sisteme.
 • Zna določiti voditi robota od točke do točke.

Zna naložiti ali prenesti program v krmilnik in ga testirati.

Kako se registriram?