Angleška konverzacija – poslovna komunikacija in komunikacija s tujci v lokalnem okolju-on line

Program je osredotočen na poslovno komunikacijo s tujci, ki bivajo in/ali delajo v lokalnem okolju. Ti nastopajo v različnih vlogah kot npr. delodajalci, delojemalci, sodelavci ali poslovni partnerji. Vsi so hkrati uporabniki najrazličnejših storitev v lokalnem okolju, s katerimi morajo zaposleni v institucijah komunicirati. Ne glede na narodnost je angleški jezik najbolj pogosto uporabljen kot osnovni jezik sporazumevanja, zato je komunikacija v angleščini ob vse večji udeležbi tujcev v življenju v Sloveniji nujna. Za razvijanje poslovne angleščine slušatelji obvladajo osnovno angleščino na vmesnem nivoju B1, ki jo je potrebno le osvežiti. Udeleženci se tako osredotočajo na osnovne položaje poslovne komunikacije kot so sprejem tujcev, dogovori za sestanke, vodenje sestankov, predstavitve, pogajanja, izražanje stališč. Ob tem razvijajo svoje strokovno besedišče, ki je specifično za potrebe dela na svojem delovnem mestu. Program je oblikovan tako, da je poudarek namenjen razvijanju govorne spretnosti, ki preko sodobnih oblik in metod dela vključujejo avtentične situacije.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljne skupine so zaposleni v lokalnem okolju, kateri pri svojem delu potrebujejo višji nivo poznavanja angleškega jezika s strokovnimi termini. Ciljne skupine so:

 • zaposleni v lokalnem gospodarstvu,
 • podjetniki, samozaposleni,
 • kmetje,
 • zaposleni v zavodih in institucijah, kjer se srečujejo s tujci,
 • javna uprava
 • zaposleni v storitvenem sektorju in vsi tisti zaposleni, ki se srečujejo v svojem delovnem okolju s potrebo po poslovni konverzaciji v angleškem jeziku.

Razvijanje veščine govora v temeljnih situacijah poslovne komunikacije ki so vezane na lokalne gospodarske subjekte in okoliščine . Usposabljanje se bo vsebinsko osredotočalo na področje robotike in strojništva, trženja, komunikacije s poslovnimi partnerji v javni upravi in turizmu, svetovanja uporabnikom storitve. Izbira strokovnih področij bo razvidna kot temeljna situacija pri razvoju vseh načrtovanih spretnostih:

 • telefonski pogovor,
 • udeležba na sestanku,
 • predstavitev,
 • pogajanja,
 • izražanje mnenj,
 • dejavna udeležba v razpravi z vrednotenjem in izražanjem strinjanja in nestrinjanja,
 • svetovanje stranki,
 • predstavitev izdelka ali storitve, predstavitev poslovnega postopka.

Udeleženec:

 • Udeleženec skozi postopek izobraževanja osvoji glavno kompetenco – sporazumevanje na področju poslovanja v angleškem jeziku
 • razširijo in obnovijo znanje angleškega jezika
 • izboljšajo poznavanje strokovnega besedišča v različnih situacija pri poslovanju,
 • spoznajo in širijo besedišče poslovne korespondence na različnih področjih gospodarstva, javne uprave in storitvenega servisa,
 • razumejo angleška navodila in tudi znajo podati navodila v angleškem jeziku pri poslovanju in komunikacijo s tujci, razvijejo veščine sledenja v sporazumevanju in usmerjanju pogovora v poslovnem svetu.

Kako se registriram?