Vzpostavitev vodij

Udeleženci programa bodo ohranili in utrdili obstoječ funkcionalen način delovanja, razvili nove načine delovanja, s katerimi bodo dvignili svojo učinkovitost, prepoznali svoje omejitve in jih nadgradili, spoznali bodo nova znanja, pristope in načine učinkovitega vodenja in delovanja v organizacijah.

V programu bomo nagovarjali tako procesni, še bolj pa odnosni del vodenja. Ključne vloge vodij so namreč povezati posameznike v skupino na tak način , da učinkovito prispevajo svoje kompetence v smeri doseganja ciljev organizacije.

Program je pripravljen tako, da bo zadovoljiv potrebe po teoretičnem  znanju vodenja  kot  tudi praktični  vadbi, ki  bo omogočila pridobivanje izkušenj. Znanje v kombinaciji z izkušnjami zagotavlja kompetentnost vodij, zato je omenjeni program trening kompetenc.

Avtorji programa

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - Denis Hilčer

Podrobnosti usposabljanja

Program Vzpostavitev vodij je namenjen vsem vodjem in ključnim kadrom, ki so odgovorni  za strateški, taktični  in operativni nivo vodenja v podjetju.

Cilji programa za razvoj vodij in ključnih kadrov so:

 • razumeti in izvajati vloge vodje,
 • razmejiti vlogo vodje v organizacijskem okolju in osebe v socialnem okolju,
 • naučiti  se voditi ciljno naravnano in učinkovito osebno komunikacijo,
 • dvigniti kapaciteto učinkovitega komuniciranja in okrepiti potencial vplivanja na druge,
 • razviti aktivno poslušanje  in učinkovito prenašati informacije k sogovorniku,
 • učinkovito podajati in sprejemati povratne informacije,
 • razumeti medosebne odnose, vzpostavljati  in zapuščati odnose ter presegati nesporazume,
 • razumeti pomen organizacijskih vlog ključnih kadrov zdaj in v prihodnosti,

 

približati coaching kot pristop za razvoj in vodenje ljudi,

prepoznati aktivnosti, ki omejujejo učinkovitost in jih uspešno odpravljati.

 • Vzpostavitev skupine
 • Organizacijska dejstva
 • Delovanje posameznikov in skupine v organizaciji
 • Vloga odnosov pri vodenju
 • Komunikacija
 • Vloge in naloge vodij
 • Stili vodenja
 • Spretnosti za vplivanje v procesu vodenja
 • Organizacijski skript in psihološke igre
 • Pasivne aktivnosti in (ne)doseganje rezultatov
 • Delo na konkretnih primerih podjetja
 • Razvoj vodstvenih kompetenc vodij
 • Javni nastop posameznikov in predstavitev tem
 • Kandidati strukturirajo in razumejo vloge in naloge zaposlenih v podjetju
 • Udeleženci spoznavajo delovanje posameznika in delovanje skupine v organizaciji
 • Udeleženci spoznavajo vlogo in dinamiko odnosov v procesu vodenja.
 • Kandidat pozna pomen komunikacije, načela asertivnosti in metode za delo s povratnimi informacijami
 • Kandidat se seznani z različnimi vlogami  in nalogami vodij v organizaciji.
 • Loči različne  stile vodenja glede na razvitost skupine in kontekst.
 • Uporablja veščine coaching vodenja
 • Osvoji spretnosti za vplivanje v procesu vodenja
 • Pozna psihološke igre in strategije za preseganje pasivnih aktivnosti.
 • Pripravi strategije za prenos v prakso.
 • Razvija vodstvene kompetence.

Kako se registriram?

X