Podjetni učitelj

Podjetnost je sposobnost posameznika, da spreminja ideje v dejanja, spodbuja in podpira inovacije. Ustvarjalen in inovativen učitelj zna sodobno tehnologijo pri pouku uporabiti tako, da učencem omogoča razvijanje njihovih kompetenc. V programu se bomo osredotočili na dvig vseživljenskih kompetenc, kompetenc učiteljev za uvajanje inovativnih učnih okolij in njihovih kompetenc na področju digitalne pedagogike in opolnomočenje učencev ter omogočanje razvoja njihovih digitalnih kompetenc.

Avtorji programa

Maja Vičič Krabonja
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni iz različnih področij dela, še posebej v vzgoji in izobraževanju, ki bodo tako izboljšali svoje splošne in digitalne kompetence in bodo tako pri svojem delu učinkovitejši.

Udeleženci bodo:

– razumeli shranjevanje in deljenje storitev v oblaku
– načrtovali izvedbo na učence osredinjenega pouka z uporabo IKT
– poiskali in izbrali aplikacijo, ki bo omogočala rešitev njihovega didaktičnega problema, se jo naučili uporabljati ter jo vključili v svoje načrtovanje pouka
– znali presojati smotrno in učinkovito rabo tehnologije pri pouku
– poznali značilnosti in ciljno publiko posameznih družabnih omrežij ter prednosti in pasti njihove uporabe v šoli
– zmogli razvijati kompetenco podjetnosti pri svojih učencih

Kaj so kompetence in kako jih spremljamo?

– Kaj so fleksibilna učna okolja in kako jih organiziramo?
– TPACK model, moja (učiteljeva) močna in šibka področja
– Oblikovanje učnih priložnosti, podprtih z IKT
– Kako poiskati in uporabiti aplikacijo oz. orodje, ki omogočarešitev zastavljene naloge?
– Uporaba SAMR modela za vrednotenje izbrane pedagoške dejavnosti podprte z IKT
– Sodelovanje v oblaku (s kolegi in učenci oz. dijaki)
– Uporaba družabnih omrežij v šoli

– ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij (po modelu DigComp 2.1)
– samoniciativnost in podjetnost (Ključne kompetence vseživljenskega učenja, Evropska komisija)
– digitalna pedagogika in uporaba digitalnih orodij za napredovanje in inovacije (po modelu DigCompEdu)
– omogočanje razvoja digitalnih kompetenc učencev ( po modelu DigCompEdu)
– opolnomočenje učencev (po modelu DigCompEdu)
– reflektivna praksa (po modelu DigCompEdu)
– reševanje problemov in sodelovanje (kompetence 21.
stoletja)

Kako se registriram?

X